13. posiedzenie Sejmu RP (19.06.2020 r.)

Rozpoczynamy 13. posiedzenie Sejmu RP. Na tym posiedzeniu będziemy pracować m.in. nad:
ustawami dotyczącymi emerytur kobiet z rocznika ’53
ustawą o Polskim Bonie Turystycznym
zmianami w regulaminie Sejmu (wprowadzenie bezterminowej możliwości odbywania się zdalnie posiedzeń Sejmu RP, komisji i podkomisji)
uchwałą Senatu w sprawie ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19.

W wieczornym bloku głosowań głosowaliśmy m.in. nad poprawkami Senatu do Tarczy Antykryzysowej 4.0. Senatorowie wprowadzili 123 poprawki do ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19.
Senat proponuje m.in. wykreślenie z ustawy przepisów, które nie są związane z COVID-19 i nie powinny się w niej znaleźć np. dotyczące Kodeksu karnego, Kodeksu wykroczeń, Kodeksu karnego, Kodeksu postępowania karnego, Prawa o ustroju sądów powszechnych, Kodeksu postępowania cywilnego i Prawa budowlanego.