21. posiedzenie Sejmu RP (18-19.11 oraz 27-28.11.2020 r.)

18 listopada 2020 roku rozpoczęło się 21. posiedzenie Sejmu RP.
Rozpatrzymy m.in. tarczę 6.0, czyli ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
Konwent Seniorów podjął również decyzję, że nie będzie w Sejmie RP informacji premiera ws. niepublikowania noweli tzw. ustawy covidowej.
Żadna z kluczowych poprawek radykalnie zmieniających sytuację przedsiębiorców nie została przyjęta! Tarcza 6.0 jest dziurawa, ponieważ PiS odrzuciło:
– Rozszerzenie listy branż, które mogą otrzymać pomoc. Wnioskowałam o to, by do listy podmiotów dodać dystrybutorów filmów.
– Objęcie wsparciem także tych przedsiębiorców, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej po 30 listopada 2019 r.
(w projekcie PiS tylko dla tych, którzy prowadzili działalność już w X albo XI. 2019r., bo spadek przychodów muszą porównać do jednego z tych m-cy. Jedynie wszyscy mogą ubiegać się o świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy)
– Obniżenie kryterium spadku przychodu z 40% do 30%
– Zwolnienie z obowiązku opłacania składek od X do XII.2020r.
(w projekcie przewidziano zwolnienie tylko za m-c XI, za kolejne m-ce ew. w rozporządzeniu)
– Rekompensata z tytułu niepobierania przez JST opłaty targowej bez względu na dochód z tych opłat osiągnięty w 2019r. (projekt przewidywał rekompensatę dopiero po przekroczeniu w 2019 r. 10 tys zł.)
– Prawo do świadczeń oraz zwolnień zostaje z urzędu przedłużone do czasu zniesienia ograniczeń w prowadzeniu działalności przedsiębiorców.
– Informację o czasowym ograniczeniu określonych zakresów działalności przedsiębiorców oraz o zniesieniu wprowadzonych ograniczeń Rada Ministrów obowiązana jest ogłosić w terminie nie krótszym niż 7 dni przed wprowadzeniem bądź zniesieniem ograniczeń.
– Zdjęcie z przedsiębiorców/pracodawców obowiązku finansowania zasiłku chorobowego w przypadku choroby lub kwarantanny. Zasiłek chorobowy od pierwszego dnia finansowany z ZUS w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku.
– Obniżenie VAT-u na usługi związane z wyżywieniem – z 8% na 5%
– Skrócenie terminu na zwrot VAT-u do 14 dni (obecnie jest to 60 dni z wyjątkami)
– Odroczenie terminu wdrożenia PPK
Odroczenie o 12 m-cy terminów wdrożenia kas fiskalnych on line przez grupy podatników, dla których ten termin był krótszy niż dla większości podatników
– Możliwość zawieszenia do dnia 30 czerwca 2021 r. obowiązku spłaty rat kredytów zaciągniętych w związku z działalnością przedsiębiorstwa oraz rat wynagrodzenia przysługującego finansującemu w związku z zawartą umową leasingu.
W trzecim dniu 21. posiedzenia Sejmu RP kontynuowaliśmy prace nad rozwiązaniami służącymi walce z koronawirusem. Na tym posiedzeniu ma zostać rozpatrzona uchwała Senatu dotycząca nowelizacji ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19.
Będziemy sprzeciwiać się kolejnym 2 mld zł z kieszeni obywateli na propagandę TVP. Przygotowany przez rząd projekt budżetu na przyszły rok, którym zajmują się posłowie z sejmowej komisji finansów publicznych, zakłada przekazanie kolejnych 2 mld zł mediom publicznym! W dobie pandemii to skrajnie cyniczne ze strony rządu.