Debata dotycząca ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016.16 marca 2016 roku podczas debaty w Sejmie RP pytałam panią Minister Beatę Kempę o zapisy projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016. Projekt ten zakłada przyznanie wyjątkowych i daleko idących uprawnień Policji, która ma zostać czasowo upoważniona do pozyskiwania i wykorzystywania informacji, w tym danych osobowych wobec wskazanych kategorii osób bez wiedzy samych zainteresowanych. Uregulowanie to ma wprawdzie dotyczyć głównie osób „stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego”, jednakże nieostry i pojemny charakter tej przesłanki stwarza ryzyko rozciągnięcia szczególnych uprawnień służb na bliżej nieograniczony krąg osób bez żadnej kontroli zewnętrznej. Wobec powyższego zwróciłam się z prośbą do Pani Minister o wyjaśnienie wątpliwości związanych z wprowadzeniem przywołanych regulacji oraz o wskazanie, jaka procedura stanowić będzie praktyczną gwarancję spełnienia formalnego obowiązku niszczenia informacji pozyskanych w ramach szczególnych uprawnień po upływie terminu przewidzianego w ustawie?13133131313131