| TELEFON : 32 257 00 01 | E-MAIL: [email protected] |

Sprawozdanie Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska RP w sprawie Ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (6.02.18 r.).

Opis materiału filmowego

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej zakłada dwie zasadnicze zmiany.

Po pierwsze, wprowadza placówkę dodatkowego typu, tzw. schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, która udzielać będzie tymczasowego schronienia osobom bezdomnym niezdolnym do samoobsługi, ale nie wymagającym całodobowej opieki, a jedynie częściowej, tymczasowej pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych i opieki higienicznej. Zaproponowana zmiana ma na celu wyeliminowanie luki w zakresie możliwości uzyskania pomocy przez osoby, które z powodu bezdomności nie mają możliwości otrzymania świadczenia w postaci usług opiekuńczych. Dotychczas katalog form udzielania schronienia przez gminy ograniczał się do trzech form: noclegowni, schroniska dla osób bezdomnych i ogrzewalni. Nowy, czwarty typ placówki przeznaczony ma być dla osób bezdomnych, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej pomocy, ale nie wymagają całodobowej opieki.

Niepokoi jednak nas fakt, iż nie jest wskazane źródło finansowania placówek nowego typu. Mamy jednak nadzieję, że  w związku z ich powstaniem gminy nie  będą obciążone dodatkowymi kosztami oraz, że twórcy nowelizacji ustawy znajdą sposób na zrekompensowanie samorządom kosztów utrzymania nowych placówek.

Po drugie projekt ustawy wprowadza zmianę polegającą na dopuszczeniu wyjątku od reguły mówiącej o konieczności podpisania kontraktu socjalnego przez osobę bezdomną, korzystającą ze schronienia w schronisku dla osób bezdomnych. Wyjątek taki będzie stosowany w przypadkach bardzo trudnej sytuacji osobistej osoby ubiegającej się o schronienie lub w sprawach niecierpiących zwłoki np. w trakcie mrozów zagrażających życiu osoby bezdomnej. Proponowana zmiana ma doprowadzić do sytuacji, w której w nagłych przypadkach konieczna pomoc osobie bezdomnej będzie udzielana natychmiastowo, bez zbędnych formalności.

Reasumując, Klub Parlamentarny PO głosował za przyjęciem projektu powyższej ustawy, wyrażając jednocześnie nadzieję, że wszelki niejasne, sporne kwestie zostaną rozstrzygnięte do czasu wprowadzenia ustawy.

Szczegóły filmu

  • Data 6 lutego 2018
  • Tagi
Powrót do początku
Strona posiada lektora. Zmień wielkość czcionki: